Skip to main content

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (15/01/2018)

Vui lòng xem thông tin chi tiết bên dưới. Để xem phiên bản mới nhất, vui lòng truy cập https://www.jnjvision.com/surgical/Legal_Terms_Of_Use.html.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng (“Thỏa thuận”) sau đây. Khi sử dụng các Dịch vụ (theo định nghĩa bên dưới), nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận này. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên in ra một bản sao của Thỏa thuận này để tham khảo trong tương lai. Chúng tôi có quyền thay đổi, như được nêu dưới đây. Đây là Thỏa thuận giữa bạn và Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. (“Công ty” hoặc “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) về việc bạn sử dụng trang web này (“trang Web”) hoặc ứng dụng phần mềm trên thiết bị di động có liên quan đến việc bạn truy cập vào Thỏa thuận này (“Ứng dụng” hoặc “ứng dụng”) (gọi chung là “Dịch vụ”).

TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG NÀY KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI DƯỚI 13 TUỔI SỬ DỤNG. NẾU CHƯA ĐỦ 13 TUỔI, BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG NÀY HOẶC KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP CHO CÔNG TY BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ THỂ NHẬN DẠNG CÁ NH N. NẾU BẠN TỪ 13 TUỔI TRỞ LÊN NHƯNG CHƯA ĐỦ TUỔI HỢP PHÁP ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, BẠN CẦN XEM XÉT CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CÙNG VỚI CHA/MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG BẠN VÀ CHA/MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. NẾU TRANG WEB NÀY HỖ TRỢ MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ, THÌ ĐỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC CHỨC NĂNG MUA BÁN, BẠN PHẢI ĐỦ TUỔI TRƯỞNG THÀNH THEO QUY ĐỊNH TẠI TIỂU BANG CỦA BẠN.

NẾU BẠN ĐANG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ THAY MẶT CHO HOẶC VÌ LỢI ÍCH CỦA BẤT KỲ TỔ CHỨC NÀO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẠN, THÌ BẠN PHẢI ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY THAY MẶT CHO CHÍNH BẠN VÀ TỔ CHỨC ĐÓ, ĐỒNG THỜI XÁC NHẬN RẰNG BẠN CÓ THẨM QUYỀN PHÁP LÝ ĐỂ RÀNG BUỘC TỔ CHỨC ĐÓ VỚI THỎA THUẬN NÀY. Các thông tin tham chiếu đến “bạn” và “của bạn” trong Thỏa thuận này sẽ đề cập đến cả bạn và bất kỳ tổ chức nào như đã đề cập.

1. Quyền thay đổi. Chúng tôi có thể thay đổi Thỏa thuận này tùy từng thời điểm vì những lý do chính đáng (ví dụ: để phản ánh sự thay đổi về luật pháp) bằng cách thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng bất kỳ phương thức hợp lý nào và bằng cách cung cấp Thỏa thuận sửa đổi thông qua Dịch vụ. Bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ không áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và chúng tôi phát sinh trước ngày chúng tôi đăng tải Thỏa thuận sửa đổi đã bao gồm những thay đổi đó hoặc trước ngày chúng tôi thông báo cho bạn về những thay đổi đó. Việc bạn sử dụng các Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Chú thích “Cập nhật lần cuối” ở trên cho biết thời điểm thay đổi gần nhất của Thỏa thuận này.

Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, vào bất cứ lúc nào và không phải chịu trách nhiệm pháp lý, chúng tôi có thể điều chỉnh hoặc ngừng cung cấp tất cả hoặc một phần Dịch vụ vì những lý do chính đáng (ví dụ: để phản ánh những thay đổi của các luật liên quan, để bảo vệ tính bảo mật của trang web hoặc ứng dụng phần mềm trên thiết bị di động hoặc để thực hiện các điều chỉnh và cải tiến kỹ thuật hợp lý); tính phí, điều chỉnh hoặc miễn bất kỳ khoản phí bắt buộc nào để sử dụng Dịch vụ trong trường hợp cần thiết một cách hợp lý; hoặc tạo cơ hội cho một số hoặc tất cả người dùng, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn bằng các phương thức hợp lý về (i) bất kỳ sửa đổi nào sẽ gây ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến việc sử dụng Dịch vụ nói chung; và (ii) bất kỳ khoản tăng chi phí đáng kể nào mà chúng tôi áp dụng trong việc sử dụng Dịch vụ.

2. Thông tin được gửi thông qua Dịch vụ. Việc bạn gửi thông tin thông qua Dịch vụ chịu sự điều chỉnh, chi phối của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bao gồm Chính sách cookie (có trong Chính sách quyền riêng tư). Bạn xác nhận rằng mọi thông tin bạn cung cấp là chính xác và đầy đủ, đồng thời bạn sẽ cập nhật thông tin đó khi cần bằng cách nhấp vào đường liên kết “Liên hệ với chúng tôi” trên trang Web này.

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc bạn không cung cấp thông tin chính xác

3. Các vấn đề liên quan đến khu vực tài phán. Dịch vụ có thể không thích hợp hoặc không khả dụng ở một số khu vực tài phán. Bạn tự chịu rủi ro đối với mọi trường hợp sử dụng Dịch vụ của mình và bạn phải tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. Chúng tôi có thể giới hạn khả năng cung cấp Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ, đối với bất kỳ cá nhân hoặc khu vực địa lý nào mà chúng tôi toàn quyền quyết định vì những lý do hợp lệ (ví dụ: để tuân thủ các luật liên quan và các quy định bắt buộc, để bảo vệ tính bảo mật của trang web hoặc ứng dụng phần mềm trên thiết bị di động hoặc để thực hiện các điều chỉnh hợp lý về kỹ thuật)

4. Trường hợp sử dụng được chấp nhận và Quy tắc ứng xử. Bạn không được phép:

 • Đăng tải, truyền phát hoặc cung cấp theo hình thức khác, thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ, bất kỳ tài liệu nào mang tính hoặc có thể: (a) đe dọa, quấy rối, nhục mạ, gây hận thù, hăm dọa hoặc không tôn trọng các quyền và phẩm giá của người khác; (b) phỉ báng, bôi nhọ hoặc gian lận; (c) tục tĩu, khiếm nhã, khiêu dâm hoặc đáng chê trách; hoặc (d) được bảo hộ bằng bản quyền, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác, khi chưa có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu liên quan.
 • Đăng tải, truyền phát hoặc cung cấp theo hình thức khác, thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ, bất kỳ virus, sâu máy tính, ngựa Trojan, trứng Phục sinh, bom hẹn giờ, phần mềm gián điệp hoặc mã máy tính khác, tệp hoặc chương trình đang hoặc có khả năng gây hại hoặc xâm nhập hoặc nhằm mục đích gây tổn hại hoặc chiếm quyền điều khiển, hoặc để giám sát việc sử dụng bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị nào (gọi chung là “Virus”).
 • Sử dụng Dịch vụ nhằm bất kỳ mục đích thương mại nào, bao gồm cả trường hợp sử dụng để phục vụ mục đích thương mại của bạn hoặc mục đích thương mại có lợi cho bạn theo bất kỳ hình thức nào.
 • Sử dụng Dịch vụ vì bất kỳ mục đích gian lận hoặc bất hợp pháp nào khác.
 • Thu thập thông tin về người sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ hình thức nào, kể cả thông qua kỹ thuật đảo ngược.
 • Cản trở hoạt động của Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng được sử dụng để cung cấp Dịch vụ, bao gồm hình thức xâm nhập hoặc xóa đi bất kỳ phần nào của Dịch vụ, hoặc vi phạm bất kỳ yêu cầu hoặc chính sách nào của các máy chủ hoặc mạng đó.
 • Hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng Dịch vụ.
 • Sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, biên dịch, tạo các sản phẩm phái sinh, bán, thuê, cho thuê, cho mượn, chia sẻ thời gian, phân phối hoặc khai thác bất kỳ phần nào (hoặc bất kỳ trường hợp sử dụng nào) của Dịch vụ trừ khi được cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận này, nếu chưa có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.
 • Thiết kế ngược, hồi dịch hoặc dịch ngược bất kỳ phần nào của Dịch vụ, ngoại trừ trường hợp hạn chế đó bị cấm theo luật pháp hiện hành.
 • Xóa khỏi Dịch vụ mọi thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Kết hợp bất kỳ phần nào của Dịch vụ vào sản phẩm hoặc dịch vụ bất kỳ khi chưa có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.
 • Tải xuống và lưu trữ nội dung Dịch vụ một cách có hệ thống.
 • Sử dụng robot, trình thu thập dữ liệu, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất trang web hoặc phương tiện thủ công hoặc tự động khác để truy xuất, lập chỉ mục, “quét dữ liệu”, “khai thác dữ liệu” hoặc thu thập nội dung của Dịch vụ, hoặc chép lại hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Dịch vụ, khi chưa có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Bất kể những điều được đề cập ở trên và tuân theo bất kỳ hướng dẫn nào có trong tệp robots.txt nằm trong thư mục gốc của Dịch vụ, chúng tôi cho phép người điều hành công cụ tìm kiếm công khai có quyền sử dụng trình thu thập dữ liệu để sao chép tư liệu từ Dịch vụ nhằm mục đích duy nhất (và chỉ trong phạm vi cần thiết) là tạo các chỉ mục công khai, có thể tìm kiếm của các tư liệu đó, nhưng không phải bộ nhớ đệm hoặc kho lưu trữ của các tư liệu đó. Chúng tôi có quyền thu hồi sự cho phép này trong hoàn cảnh nói chung hoặc trong các trường hợp cụ thể, vào bất kỳ thời điểm nào và không cần phải thông báo.

Bạn có trách nhiệm tiếp cận, duy trì và thanh toán cho tất cả các dịch vụ phần cứng, viễn thông và các dịch vụ cần thiết khác để sử dụng Dịch vụ.

5. Sản phẩm. Dịch vụ có thể cung cấp danh sách, thông tin mô tả và hình ảnh về hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc phiếu giảm giá hay chiết khấu liên quan (gọi chung là “Sản phẩm”), cũng như các thông tin tham chiếu và đường dẫn liên kết đến Sản phẩm. Chúng tôi cố gắng mô tả các sản phẩm được đăng tải trên trang web hoặc ứng dụng một cách chính xác nhất có thể, đồng thời mô tả bao bì sản phẩm cập nhật nhất. Chúng tôi không đảm bảo hoặc cam đoan về tính đầy đủ, tính chính xác, độ tin cậy, tính hợp lệ hoặc tính kịp thời của các danh sách, thông tin mô tả hoặc hình ảnh đó (bao gồm bất kỳ tính năng, thông số kỹ thuật và giá cả nào trong đó) hoặc không đảm bảo hoặc cam đoan rằng bao bì sản phẩm được mô tả sẽ khớp với Sản phẩm thực tế mà bạn nhận được. Những thông tin này và khả năng cung cấp của bất kỳ Sản phẩm nào đều có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Nếu Sản phẩm bạn nhận được không giống như mô tả, hoặc bao bì trên trang web không khớp với Sản phẩm bạn nhận được, thì biện pháp khắc phục duy nhất là bạn trả lại Sản phẩm cho chúng tôi trong tình trạng Sản phẩm chưa qua sử dụng và không bị hư hỏng theo Chính sách đổi trả hàng của chúng tôi, được đăng tải trên trang web trong phần Dịch vụ khách hàng.

6. Đăng ký. Để sử dụng Dịch vụ, bạn có thể cần phải đăng ký. Chúng tôi có thể từ chối hoặc yêu cầu bạn thay đổi bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp. Tên người dùng và mật khẩu chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn tự chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập và hạn chế quyền truy cập vào thiết bị di động, máy tính và/hoặc các phương tiện khác dùng để truy cập trang web hoặc ứng dụng này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp sử dụng thông tin đăng nhập nào của bạn do bạn không bảo mật thông tin đó. Bạn tự chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình, dù bạn có biết về hoạt động đó hay không. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về mọi hành vi sử dụng trái phép thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của bạn mà bạn biết được. Trong phạm vi bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng này qua thiết bị di động, chúng tôi khuyến nghị bạn nên bảo vệ thiết bị đó bằng mật khẩu.

7. Hồ sơ và Diễn đàn. Bạn có thể được phép cung cấp một số thông tin hoặc tài liệu nhất định (mỗi loại là một “Tài liệu gửi”) liên quan đến Dịch vụ, bao gồm cả trên các trang hồ sơ hoặc các tính năng tương tác. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi nào sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích của bên thứ ba đối với Tài liệu gửi hoặc hoạt động tương tác giữa bạn với những người dùng khác. Người dùng chịu trách nhiệm cuối cùng về hành động của chính mình. Nếu bạn chọn công khai thông tin cá nhân hoặc thông tin khác của mình thông qua Dịch vụ, bạn tự chịu rủi ro cho việc đó.

8. Quyền sử dụng Tài liệu gửi. Bạn sở hữu Tài liệu gửi của mình. Đối với mỗi Tài liệu gửi, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép miễn phí bản quyền, đã thanh toán đủ phí, không độc quyền, vĩnh viễn, không hủy ngang, có thể chuyển nhượng và hoàn toàn có thể cấp phép lại (thông qua nhiều cấp) trên phạm vi toàn thế giới, mà không cần xem xét thêm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, để sao chép, phân phối, thực hiện và trưng bày (công khai hoặc theo hình thức khác), tạo các sản phẩm phái sinh, điều chỉnh, sửa đổi, lưu trữ và sử dụng, phân tích và khai thác Tài liệu gửi đó và liên hệ với bạn về Tài liệu gửi đó, kể cả tên và vị trí của bạn, ở bất kỳ định dạng nào hoặc các phương tiện truyền thông đã được biết đến ở hiện tại hoặc sau này mới được phát triển và nhằm bất kỳ mục đích nào (bao gồm cả mục đích quảng cáo, chẳng hạn như chứng thực, giới thiệu và quảng cáo liên quan đến hình ảnh/video).

Ngoài ra, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ ý tưởng, gợi ý hoặc đề xuất nào (“Ý kiến đóng góp”), chúng tôi sẽ coi Ý kiến đóng góp đó là một Tài liệu gửi. Bạn đồng ý rằng Ý kiến đóng góp không phải là thông tin bí mật và việc bạn cung cấp ý kiến đóng góp này là không mất phí, không theo yêu cầu và không bị hạn chế, không đưa chúng tôi vào bất kỳ tình thế chịu nghĩa vụ nào đối với Ý kiến đóng góp đó.

Bạn xác nhận rằng (a) bạn có đủ tất cả các quyền cần thiết để cấp phép theo phần này, (b) Tài liệu gửi của bạn đầy đủ và chính xác, và (c) Tài liệu gửi và việc bạn cung cấp Tài liệu gửi đó cho chúng tôi không gian lận hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc bất kỳ quyền hạn nào của bên thứ ba. Ngoài ra, bạn từ bỏ không hủy ngang (và đồng ý cho phép chúng tôi hành động hoặc bỏ qua bất kỳ nội dung nào liên quan đến Tài liệu gửi của bạn và các tài liệu liên quan mà có thể không phù hợp) bất kỳ “quyền nhân thân” hoặc các quyền khác liên quan đến việc ghi nhận quyền tác giả hoặc tính toàn vẹn của tài liệu liên quan đến Tài liệu gửi mà bạn có thể có theo bất kỳ luật hiện hành nào.

9. Giám sát việc sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi có thể (nhưng không có nghĩa vụ) giám sát, đánh giá, thay đổi hoặc xóa Tài liệu gửi trước hoặc sau khi chúng xuất hiện trên Dịch vụ hoặc phân tích tình hình truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm cả số liệu phân tích thu thập được từ dữ liệu mà bạn gửi qua trang web hoặc ứng dụng. Chúng tôi có quyền sử dụng số liệu phân tích thu thập được từ dữ liệu đã gửi trong quá trình phân tích số liệu tổng thể. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin liên quan đến tình hình truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn, các trường hợp liên quan đến việc truyền phát Tài liệu gửi và thông tin cá nhân liên quan đến người dùng cung cấp Tài liệu gửi, theo từng trường hợp, theo luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khác, hoặc theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

10. Quyền sử dụng Dịch vụ. Tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn và chỉ trong thời hạn của Thỏa thuận này: (a) bạn có thể xem một bản sao của trang web trên bất kỳ thiết bị nào, chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại; (b) trên cơ sở giới hạn, không độc quyền, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, chúng tôi cho phép bạn cài đặt và sử dụng trang web hoặc ứng dụng trên thiết bị mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Ứng dụng được cấp phép (không bán) cho bạn. Nếu không tuân thủ Thỏa thuận này, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức và xóa Dịch vụ khỏi thiết bị của mình. Bạn có trách nhiệm đảm bảo an toàn và bảo vệ thiết bị của mình theo cách thức thích hợp.

11. Quyền sở hữu của Công ty. Chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi sở hữu Dịch vụ, được bảo vệ bởi quyền sở hữu độc quyền và luật pháp, bao gồm tất cả các tên thương hiệu, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ và bất kỳ biểu trưng nào liên quan. Tất cả các tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng (gọi chung là “Nhãn hiệu”) trên các Dịch vụ không thuộc sở hữu của chúng tôi là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được sử dụng Nhãn hiệu liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc theo bất kỳ hình thức nào có khả năng gây nhầm lẫn. Không có nội dung nào trong Dịch vụ được hiểu là cấp quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu

12. Tài liệu của bên thứ ba; Đường dẫn liên kết. Dịch vụ có thể cho phép truy cập thông tin, sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu khác của bên thứ ba, bao gồm cả Tài liệu gửi (gọi chung là “Tài liệu của bên thứ ba”) và bao gồm bất kỳ quyền truy cập nào thông qua các đường dẫn liên kết. Chúng tôi không kiểm soát hoặc xác nhận, cũng như không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Tài liệu nào của bên thứ ba. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát Tài liệu của bên thứ ba và chúng tôi có thể chặn hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Tài liệu của bên thứ ba vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập hoặc sử dụng Tài liệu của bên thứ ba và phải tuân theo bất kỳ điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung nào áp dụng cho các tài liệu đó.

13. Tuyên bố từ chối bảo đảm. Trong phạm vi tối đa mà luật pháp hiện hành cho phép, các Dịch vụ được cung cấp cho bạn trên cơ sở “Nguyên trạng” (As Is), “Như thực trạng” (Where Is) và “Có sẵn” (Where Available), mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định.

Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm đối với Dịch vụ trong phạm vi tối đa mà luật pháp hiện hành cho phép, bao gồm các bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp phục vụ một mục đích cụ thể, khả năng không vi phạm và quyền sở hữu.

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép và tuân theo bất kỳ điều khoản và điều kiện hoặc chính sách hiện hành nào áp dụng cho việc sử dụng tài liệu của bên thứ ba như được nêu trong Phần 12, tài liệu của bên thứ ba được cung cấp cho bạn trên cơ sở “Nguyên trạng” (As Is), “Như thực trạng” (Where Is) và “Có sẵn” (Where Available), không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm đối với tài liệu của bên thứ ba.

Không giới hạn đến nội dung tổng quát nêu trên, trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi không cam đoan hoặc bảo đảm rằng Dịch vụ sẽ an toàn, rằng bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc biện pháp bảo mật nào khác mà bạn có thể sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng để kết nối với Dịch vụ sẽ ngăn chặn hành vi truy cập trái phép vào Tài khoản dịch vụ của bạn hoặc thông tin liên quan, hoặc không cam đoan hoặc bảo đảm rằng Tài khoản dịch vụ của bạn hoặc thông tin liên quan sẽ không bị bất kỳ bên thứ ba nào truy cập hoặc sử dụng sai mục đích.

Tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào trong thỏa thuận này (bao gồm trong phần này và các phần khác trong Thỏa thuận này) được đưa ra vì lợi ích của CẢ CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY, CŨNG NHƯ CÁC CỔ ĐÔNG, NGƯỜI GÓP VỐN, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NH N VIÊN, CHI NHÁNH, ĐẠI LÝ, ĐẠI DIỆN, BÊN CẤP PHÉP, NHÀ CUNG ỨNG VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, VÀ NHỮNG NGƯỜI KẾ NHIỆM VÀ CHUYỂN GIAO TƯƠNG ỨNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐÓ (GỌI CHUNG LÀ “CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY”).

Mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để cố gắng duy trì tính kịp thời, tính toàn vẹn và tính bảo mật của Dịch vụ, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng Dịch vụ đang hoặc sẽ được cập nhật, hoàn chỉnh, chính xác hoặc an toàn, hoặc chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc truy cập vào Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn. Dịch vụ có thể chứa các thông tin không chính xác, sai sót và các tài liệu xung đột với Thỏa thuận này. Ngoài ra, các bên thứ ba có thể thực hiện các thay đổi trái phép đối với Dịch vụ. Nếu bạn biết về bất kỳ trường hợp thay đổi nào như vậy, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] kèm theo thông tin mô tả về thay đổi đó và vị trí thay đổi trên Dịch vụ.

14. Giới hạn trách nhiệm.

Không nội dung nào trong Thỏa thuận này làm hạn chế, loại trừ hoặc sửa đổi hoặc có ngụ ý làm hạn chế, loại trừ hoặc sửa đổi bất kỳ quyền theo luật định nào của người tiêu dùng theo luật pháp hiện hành.

Đối với bất kỳ điều kiện, cam kết hoặc bảo đảm nào không thể bị loại trừ theo các quy chế hiện hành, trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, trách nhiệm của chúng tôi được giới hạn (theo lựa chọn của chúng tôi) ở việc cung cấp lại hoặc hoàn trả chi phí của phần Dịch vụ liên quan.

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép: (a) chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt, có tính cảnh cáo hoặc răn đe dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc những tổn thất không thể lường trước một cách hợp lý xảy ra với bạn hoặc chúng tôi tại thời điểm bạn đồng ý với Thỏa thuận này, trong từng trường hợp phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này, và theo bất kỳ hợp đồng, khế ước (bao gồm cả trách nhiệm bồi thường do vô ý), trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc nguyên tắc trách nhiệm khác (gọi chung là “Tổn thất gián tiếp”). Tổn thất hoặc thiệt hại có thể lường trước được nếu chúng rõ ràng sẽ xảy ra hoặc nếu, vào thời điểm ký kết hợp đồng, cả bạn và chúng tôi đều có cơ sở để biết chúng có thể xảy ra.

Không giới hạn nội dung nêu trên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các Tổn thất gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ hoặc do bất kỳ Sản phẩm hoặc Tài liệu của bên thứ ba nào, bao gồm cả do bất kỳ loại Virus nào có thể xâm nhập cùng với các tài liệu đó.

Các bên liên quan đến Công ty không loại trừ hoặc giới hạn, dưới bất kỳ hình thức nào, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn nếu việc đó là bất hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi, trách nhiệm pháp lý đối với những sơ suất nghiêm trọng hoặc hành vi cố ý, gian lận hoặc trình bày sai sự thật nhằm mục đích gian lận.

Tổng hạn độ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với tất cả các thiệt hại, tổn thất và nguyên nhân tố tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này, cho dù trong hợp đồng, khế ước (bao gồm cả trách nhiệm bồi thường do vô ý) hay các trường hợp khác, sẽ không vượt quá (a) tổng số tiền, nếu có, do bạn trả cho chúng tôi để sử dụng Dịch vụ; và (b) mười đô la Mỹ ($10), tùy theo khoản nào lớn hơn.

Tất cả các giới hạn trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào trong Thỏa thuận này (bao gồm trong phần này và các phần khác trong Thỏa thuận này) được đưa ra vì lợi ích của cả Công ty và Các bên liên quan đến Công ty.

Đối với bất kỳ điều kiện, cam kết hoặc bảo đảm nào không thể bị loại trừ theo các quy chế, trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, trách nhiệm của chúng tôi được giới hạn (theo lựa chọn của chúng tôi) ở việc cung cấp lại hoặc hoàn trả chi phí của các dịch vụ liên quan.

15. Khiếu nại của bên thứ ba. Nếu chúng tôi bị bên thứ ba kiện do bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc do bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, thì trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, khoản phải chi trả, tổn thất, án phí, chi phí và lệ phí (bao gồm cả phí luật sư) mà Các bên liên quan đến Công ty phải chịu.

16. Chấm dứt Thỏa thuận. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ và chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ việc sử dụng Dịch vụ của bạn nếu bạn không tuân thủ Thỏa thuận này, có bất kỳ hành vi gian lận hoặc lạm dụng nào hoặc nếu bạn hay bất kỳ ai sử dụng tài khoản của bạn cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch nào cho chúng tôi. Trong hoàn cảnh hợp lý, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít nhất trước hai mươi bốn (24) giờ về việc chấm dứt hoặc đình chỉ Dịch vụ, với điều kiện là nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đã vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này, thì chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ việc sử dụng Dịch vụ của bạn ngay lập tức. Trong trường hợp bạn bị chấm dứt hoặc đình chỉ, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt và chúng tôi không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào và có thể ngay lập tức hủy kích hoạt hoặc xóa tên người dùng, mật khẩu và tài khoản của bạn và tất cả các tài liệu liên quan mà không có nghĩa vụ tiếp tục cấp quyền truy cập vào các tài liệu đó. Phần mở đầu và các Phần 2-9, 11-16 và 19-23 sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi Thỏa thuận này hết hiệu lực hoặc chấm dứt.

17. Luật điều chỉnh; Khu vực tài phán. Trừ khi luật pháp địa phương có quy định khác, Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của New Jersey, bất kể các nguyên tắc về xung đột luật pháp và bất kể bạn ở đâu. Tất cả các tranh chấp giữa bạn và chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này, cho dù dựa trên cơ sở là hợp đồng, khế ước, quy chế, hành vi gian lận, trình bày sai hoặc bất kỳ nguyên tắc pháp lý nào khác và bao gồm cả các tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng, đều sẽ được áp dụng thẩm quyền tài phán chuyên thuộc của các tòa án liên bang và tiểu bang ở New Jersey và bạn từ bỏ mọi quyền phản đối về thẩm quyền tài phán, địa điểm hoặc nơi xét xử không thuận tiện đối với các tòa án đó.

18. Lọc đối tượng truy cập. Các biện pháp bảo vệ kiểm soát của phụ huynh (chẳng hạn như phần cứng máy tính, phần mềm hoặc dịch vụ lọc) có trên thị trường có thể hỗ trợ bạn hạn chế quyền truy cập vào tài liệu mà có thể gây hại hoặc không phù hợp cho trẻ vị thành niên. Bạn có thể tìm thông tin các nhà cung cấp biện pháp bảo vệ như vậy (chúng tôi không chứng nhận) tại:

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers

19. Thông tin hoặc Khiếu nại. Nếu bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến Dịch vụ, vui lòng gửi email đến [email protected]. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào đường liên kết “Liên hệ với chúng tôi” trên trang web. Cư dân California có thể liên hệ với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Bộ phận Dịch vụ Hỗ trợ Người tiêu dùng thuộc Bộ Sự vụ Người tiêu dùng California qua đường bưu điện theo số 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 hoặc gọi điện thoại đến số (916) 445-1254 hoặc (800) 952 -5210

20. Khiếu nại về vi phạm bản quyền. Nếu bạn thực sự cho rằng các tài liệu có trên Dịch vụ vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể gửi thư cho chúng tôi qua đường bưu điện, email hoặc fax và yêu cầu chúng tôi xóa tài liệu đó hoặc chặn quyền truy cập vào tài liệu đó. Vui lòng cung cấp thông tin chính xác về danh tính và vị trí của các tài liệu bị cáo buộc vi phạm. Nếu bạn thực sự cho rằng có ai đó đã gửi sai thông báo vi phạm bản quyền chống lại bạn, bạn có thể gửi cho chúng tôi thông báo phản đối bằng văn bản. Các thông báo và thông báo phản đối phải được gửi qua email tới địa chỉ [email protected] hoặc qua fax đến số 732-524-6341. Tại Hoa Kỳ, Đại diện của Công ty phụ trách các khiếu nại liên quan đến Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) ở địa chỉ sau:

Trademark Law Department
Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933

Email: [email protected]

Điện thoại: 732-524-3245

Thông tin liên hệ này cũng có thể được sử dụng để liên hệ với chúng tôi về các khiếu nại vi phạm bản quyền ở các khu vực tài phán bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

21. Biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Dịch vụ tuân theo các quy định hạn chế kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ không cố tình cung cấp Dịch vụ cho bạn nếu bạn và bạn xác nhận rằng bạn không (a) ở, hoặc là cư dân hoặc công dân của bất kỳ quốc gia nào chịu lệnh chế tài thương mại hoặc cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ (hiện tại là Cuba, Iran, Sudan, Syria và khu vực Crimea của Ukraine) (truy cập http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx để biết thêm thông tin về các lệnh chế tài của Hoa Kỳ); hoặc (b) có tên trên bất kỳ danh sách người dùng cuối bị hạn chế nào của chính phủ Hoa Kỳ (ví dụ, bao gồm danh sách “Các quốc gia bị chỉ định trừng phạt đặc biệt” có trên

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx)

22. Báo cáo nhận định tương lai. Các tuyên bố xuất hiện trên Dịch vụ liên quan đến chúng tôi, các đơn vị liên kết của chúng tôi hoặc ban quản trị của họ và không phải là dữ kiện cũ được gọi là “Báo cáo nhận định tương lai”. Báo cáo nhận định tương lai chỉ mang tính dự đoán và các sự kiện thực tế xảy ra trong tương lai có thể khác so với những sự kiện được nêu trong bất kỳ Báo cáo nhận định tương lai nào. Nhiều yếu tố và rủi ro bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động, thị trường, sản phẩm, dịch vụ và giá cả của chúng tôi. Các yếu tố và rủi ro này được mô tả trong báo cáo thường niên mà hiện chúng tôi đang nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và trong các hồ sơ khác mà chúng tôi thực hiện với SEC. Bạn có thể truy cập các hồ sơ SEC gần đây nhất của chúng tôi thông qua hệ thống SEC EDGAR tại địa chỉ www.sec.gov hoặc bạn có thể nhận miễn phí các hồ sơ này trực tiếp từ chúng tôi. Chúng tôi từ chối mọi nghĩa vụ hoặc trách nhiệm cập nhật, sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ Báo cáo nhận định tương lai hoặc bất kỳ tuyên bố nào khác xuất hiện trên Dịch vụ.

23. Các điều khoản quan trọng khác. Thỏa thuận này không và sẽ không được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh, hãng sở-nhân viên, đại lý hoặc bên nhượng quyền-bên nhận quyền thương mại nào giữa bạn và chúng tôi. Thỏa thuận này là thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi. Ngoại trừ các trường hợp được quy định trong Phần 13, 14 và 234, không cá nhân nào khác được quyền thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được phát hiện là bất hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách khỏi Thỏa thuận này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại trong Thỏa thuận. Bạn không được chuyển giao, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại bất kỳ hoặc tất cả các quyền hoặc nghĩa vụ của bạn theo Thỏa thuận này khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển giao, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại bất kỳ hoặc tất cả các quyền hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo Thỏa thuận này mà không phải chịu bất kỳ hạn chế nào. Việc một trong hai bên từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục trường hợp vi phạm hoặc không tuân thủ nào theo Thỏa thuận này sẽ không được xem là bên đó sẽ từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục trường hợp vi phạm hoặc không tuân thủ nào trước đó hoặc sau đó. Mọi tiêu đề, chú thích hoặc tiêu đề mục nào trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo thuận tiện, và hoàn toàn không định nghĩa hoặc giải thích nội dung của bất kỳ phần hoặc điều khoản nào. Tất cả các thuật ngữ được định nghĩa ở dạng số ít cũng sẽ có cùng ý nghĩa khi được sử dụng ở dạng số nhiều, trong trường hợp thích hợp và nếu không có quy định khác. Việc sử dụng thuật ngữ “bao gồm” hoặc các cách dùng khác của từ này trong Thỏa thuận sẽ được hiểu là theo sau cụm từ “không giới hạn”. Thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được dẫn chiếu kèm theo, là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận và, trong trường hợp không có gian lận, sẽ thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng lời nói trước đây hoặc đương thời giữa bạn và chúng tôi liên quan đến chủ đề đó. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn (bao gồm cả thông báo về những thay đổi đối với Thỏa thuận này) bằng cách đăng tải lên Dịch vụ hoặc gửi qua email (bao gồm, tùy từng trường hợp, qua đường dẫn liên kết) hoặc bằng thư gửi bưu điện thông thường. Không giới hạn, bản in của Thỏa thuận này và của bất kỳ thông báo nào ở dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng hành chính hoặc tư pháp dựa trên hoặc liên quan đến Thỏa thuận này ở cùng một mức độ và tuân theo các điều kiện tương tự như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo ra ban đầu và được lưu giữ ở dạng bản in. Không bên nào phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghĩa vụ do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của bên đó.

24. Các điều khoản áp dụng bắt buộc của Apple. Ngoài việc đồng ý với các điều khoản và điều kiện ở trên, và bất kể mọi quy định trái ngược trong Thỏa thuận này, bạn còn phải tuân thủ các điều khoản sau áp dụng cho việc bạn sử dụng bất kỳ phiên bản ứng dụng nào tương thích với hệ điều hành iOS của Apple Inc. (“Apple”). Apple không phải là một bên tham gia Thỏa thuận này và không sở hữu cũng như không chịu trách nhiệm về ứng dụng. Apple không có bất kỳ bảo đảm nào về ứng dụng ngoại trừ việc hoàn lại giá mua ứng dụng, nếu có. Apple không chịu trách nhiệm bảo trì hoặc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác cho ứng dụng và sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, án phí hoặc chi phí nào khác liên quan đến ứng dụng, bao gồm mọi khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm của bên thứ ba, khiếu nại về việc ứng dụng không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào, các khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự và các khiếu nại liên quan đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc sử dụng ứng dụng, bao gồm cả những thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, phải được chuyển đến Công ty theo phần “Thông tin hoặc Khiếu nại” ở trên. Giấy phép bạn đã được cấp ở đây được giới hạn ở giấy phép không thể chuyển nhượng nhằm mục đích sử dụng ứng dụng trên sản phẩm mang thương hiệu Apple chạy hệ điều hành iOS của Apple và do bạn sở hữu hoặc kiểm soát hoặc theo hình thức khác được phép theo Quy tắc sử dụng được quy định trong Điều khoản dịch vụ App Store của Apple. Ngoài ra, bạn phải tuân thủ các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận bên thứ ba nào áp dụng cho bạn khi sử dụng ứng dụng, chẳng hạn như thỏa thuận dịch vụ dữ liệu không dây mà bạn sử dụng. Apple và các công ty con của Apple là các bên thụ hưởng bên thứ ba của Thỏa thuận này và, khi bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, họ sẽ có quyền (và sẽ được xem là đã chấp nhận quyền) thực thi Thỏa thuận này đối với bạn với tư cách là bên thụ hưởng bên thứ ba liên quan; bất kể những điều được đề cập ở trên, quyền của Công ty trong việc ký kết, hủy bỏ hoặc chấm dứt bất kỳ thay đổi, tuyên bố từ bỏ hoặc dàn xếp nào theo Thỏa thuận này không phụ thuộc vào sự đồng ý của bất kỳ bên thứ ba nào.

© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018 trừ khi có ghi chú khác. Bảo lưu mọi quyền.